Būvdarbu ekonomiskais pamatojums

Ekonomiskā pamatojuma izstrāde industriāliem objektiem

Industriālo objektu būvizmaksu noteikšana / Tāmju sastādīšana

Uzņēmums veic ekonomiskā pamatojuma izstrādi industriāliem objektiem. Šajās būvizmaksās ietver būvizstrādājumu izmaksas, darba izmaksas, būvmašīnu un mehānismu nomas un darbaspēka izmaksas, instrumentu nolietojuma amortizācijas vai nomas izmaksas, virsizdevumus un peļņu, kā arī citas ar industriālo objektu realizācijas būvniecību saistītas izmaksas. Būvprojekta tāmes ir tiesīgs sastādīt un pārbaudīt attiecīgā būvju veidā sertificēts būvspeciālists, kuram ir patstāvīgās prakses tiesības būvinženiera vai citā saistītā inženierzinātnes profesijā. Uzņēmuma tāmēšanas pakalpojumus veic sertficēti būvinženieri.